Във връзка с извънредната епидемична обстановка, поради пандемията от разпространението на Коронавирус, при посещаване на административна сграда на ТД или офис на НАП във връзка с участие в процедура по публична продажба, задължително следва да се спазват въведените изисквания със заповеди на министъра на здравеопазването и на други компетентни органи: като физическа дистанция, хигиена на ръцете, ползване на защитна маска за лице и др.

Поземлен имот

Поземлен имот

Недвижими имоти

Поземлен имот с идентификатор 67800.6.532 с адрес на поземления имот гр. Созопол, ул. "Виа понтика" № 86 с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект, а съгласно документ за собственост поземленият имот представлява лозе с площ от 2 184 дка, осма категория, находящ се в местността "Буджака", съставляващ имот с пл. № 006532 по плана на землището на гр. Созопол, ЕКАТТЕ 67800.

Товарен автомобил марка "Volkswagen", модел "Caddy"

Товарен автомобил марка "Volkswagen", модел "Caddy"

Превозни средства

Година на производство 1996 г., мощност 47 kw. Не е в движение. Липсва генератор.

Гумодемонтажна машина /разглобена на части/

Гумодемонтажна машина /разглобена на части/

Машини и съоръжения

Гумодемонтажна машина /разглобена на части/, фабричен № 134, година на производство 2017г.

Урегулиран поземлен имот ведно с построените върху него сгради

Урегулиран поземлен имот ведно с построените върху него сгради

Недвижими имоти

Недвижим имот, ведно с построените върху него 5бр. сгради. "Урегулиран поземлен имот №V /пети/ в кв.1 /едно/ с площ 4650квадратни метра, ведно с построените върху сгради а именно: 1.Едноетажна недовършена сграда със стопанско предназначение, година на строеж 1984, със ЗП от 225кв.м. и височина 5 - 6,5м. Конструкция – масивна от сглобяеми метални ферми, колони и греди. Сградата не е покрита и е без покривна „LT“ ламарина. Стените са тухлена зидария, неизмазана отвътре и отвън. Без подова настилка. Без инсталация и дограма. В конструктивно отношение сградата няма видими отклонения от техническите изисквания, в лошо, недовършено експлоатационно състояние. 2.Едноетажна монолитна сграда със стопанско предназначение, година на строеж 1960, със ЗП от 150кв.м. и височина 3,5 - 5,5м. Конструкция – масивна от сглобяеми метални ферми, колони и греди. Сградата не е покрита и е без покривна „LT“ ламарина. Стените са тухлена зидария, измазана отвътре и отвън. Подова настилка, армирана, бетонова. Липсват инсталации и дограма. В конструктивно отношение сградата няма видими отклонения от техническите изисквания, в много лошо състояние, негодна за експлоатация. 3.Едноетажна монолитна сграда със стопанско предназначение, година на строеж 1960, със ЗП от 176кв.м. и височина 3,5 - 4,5м. Конструкция – масивна от сглобяеми метални ферми, колони и греди. Покрив „LT“ ламарина. Стените са тухлена зидария, измазана само отвътре. Подова настилка е бетонова. Липсват инсталации и дограма. В конструктивно отношение сградата няма видими отклонения от техническите изисквания, в лошо състояние, негодна за експлоатация. 4.Едноетажна монолитна сграда със стопанско предназначение, година на строеж 1960, със ЗП от 210кв.м. и височина 3,5 - 5,5м. Конструкция – масивна монолитна, стомано-бетонни колони и греди. Покривът е с плосък наклон с покривна ламарина. Сградата е с две височини 5м. и по-ниска част 3,5м. Стените са тухлена зидария, измазана отвътре и отвън. Подова настилка е бетонова. Липсват инсталации и дограма. В конструктивно отношение сградата няма видими отклонения от техническите изисквания, в лошо състояние, негодна за експлоатация. 5. Едноетажна полумасивна сграда със стопанско предназначение, година на строеж 1960, със ЗП от 46кв.м. Покривът е двускатен от дървена конструкция. Липсват инсталации и дограма. Общото състояние на сградата е много лошо състояние, негодна за експлоатация, опасна за обитаване.