ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Магазин и апартамент в гр. Търговище

Недвижими имоти

Недвижим имот с идентификатор №73626.506.365.7.10 - жилище /апартамент/ с площ от 56.12 кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул."Христо Ботев" №42, ет.1. Самостоятелният обект е разположен в поземлен имот с идентификатор №73626.506.365, с граници на същия етаж: 73626.506.365.7.10, 73626.506.365.7.11 под обекта: НЯМА над обекта: 73626.506.365.7.4, придобит с нотариален акт НА №164, том VIII, рег.№2563, дело № 1565 от 08.07.2011г.

publication

Магазин и апартамент в гр. Търговище

Недвижими имоти

Недвижим имот с идентификатор № 73626.506.365.7.11 - самостоятелен обект за търговска дейност с площ от 39.04 кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул."Христо Ботев" №42, ет.1. Самостоятелният обект е разположен в поземлен имот с идентификатор №73626.506.365, с граници на същия етаж: 73626.506.365.7.10 под обекта: НЯМА над обекта: 73626.506.365.7.4, придобит с нотариален акт НА №164, том VIII, рег.№2563, дело №1565 от 08.07.2011г.

publication

Китайски керамични декори - 24 палета

Други движими вещи

Китайски керамични декори, I-во качество, разпределени в 24 броя палети.

publication

Бар, представляващ барплот и рукванд

Други движими вещи

Бар, представляващ барплот и рукванд, състоящ се от 9 броя модули, в това число:- Модул 14 за прави бутилки, инвентарен №536, Модул 13, инвентарен №535, Модул 21 ъглов, инвентарен №538, Модул 6 за легнали бутилки, инвентарен №532, Модул 8 за прави бутилки, инвентарен №533, Модул 17 за легнали бутилки, инвентарен №537, Модул 9 за легнали бутилки, инвентарен №534, Модул 4, инвентарен №531, Модул 28, инвентарен №539, Представлява неразглобяема или трудноразглобяема конструкция, в която отделните модули не могат да бъдат продадени като отделни вещи.