Как да купя

Условия за участие в публична продажба

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която се реализира чрез търг с явно и/или тайно наддаване

 

 1. Кой може да участва в публична продан?
 2. Как се участва в търг с тайно наддаване?
 3. Как, къде и кога се внася депозит за участие в търг с тайно или с явно наддаване?
 4. Как и къде се подава предложението?
 5. Как се провежда търг с тайно наддаване?
 6. Как се участва в търг с явно наддаване?
 7. Как се провежда търг с явно наддаване?
 8. Какво следва след приключване на търг с тайно или явно наддаване?
 9. Какви са условията за връщане на внесен депозит?
 10. Как се участва в продажба чрез стокова борса?
 11. Как се провежда продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки?
 12. От къде мога да се информирам за наличие на тежести, ограничения и/или обезпечителни мерки върху предлаганото за продажба имущество, собственост на лица с непогасени в срок публични вземания?
 13. Какви действия може да извърши купувачът, придобил имущество чрез публична продан, върху което са наложени последващи обезпечителни мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс ?
 14. Допълнителна информация.

 

 1. Кой може да участва в публична продан? 

В публична продан може да участва:

 • всяко дееспособно физическо лице - български или чуждестранен гражданин, освен ако в специален закон няма ограничение за участието на чужденци;
 • юридическо лице, в това число и орган на държавна или на местната власт;
 • присъединения обезпечен кредитор;

Чуждестранни граждани и юридически лица, които нямат регистрация в Република България могат да придобиват право на собственост върху земеделска земя при спазване на изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз или международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Участието в търг е лично, чрез представляващ по закон или чрез пълномощник.

Когато лицето участва в търга чрез пълномощник, последният следва да представи нотариално заверено пълномощно, съдържащо изрично упълномощаване за участие в конкретната публична продажба от името и за сметка на упълномощителя (например: за подаване на предложението, за получаване на депозит при наличие на основание за връщането му, за предоставяне и получаване на допълнителни данни и документи във връзка с участието на представлявания в търга, за да присъства в деня на провеждането на търга при отварянето на наддавателните предложения и др.).

Съгласно чл. 238, ал. 7 от ДОПК и чл. 9, ал. 11 от Закона за Националната агенция за приходите нямат право да участват в публичната продан: 

 • длъжникът, негов представител и членовете на неговото семейство;
 • служителите на НАП и членовете на техните семейства, включително и органите провеждащи търга;
 • вещите лица, оценили вещта;
 • пазачът на вещта.

Когато вещта е купена от лице, което не е имало право да подава предложение или да наддава, възлагането е недействително (чл. 246, ал. 4 от ДОПК). Съгласно чл. 246, ал. 5 от ДОПК, внесената от лицето сума, служи за удовлетворяване на публичните вземания по изпълнителното дело и се обявява нов търг, ако търгът не е обжалван.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се участва в търг с тайно наддаване?

Продажбата чрез търг се извършва с явно или тайно наддаване на място и време, определени от публичния изпълнител.

Едновременно със съобщението за обявяване на публичната продажба, публичният изпълнител оповестява и правилата за продажбата, размера на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, и крайния срок за внасянето му.

Публичният изпълнител може да определи продажбата да се извърши на търг с тайно наддаване (ТТН). В съобщението се посочват:

 • наименованието на органа, който го издава,
 • номера и датата на изпълнителното дело,
 • начина на продажба,
 • времето и мястото за оглед,
 • времето и мястото на продажба, в т.ч. мястото на подаване на предложенията, началният и крайният срок за подаването им, времето и мястото на отваряне на предложенията,
 • списък на продаваните вещи и първоначална продажна цена,
 • размерът на депозита за участие, начина и крайният срок за внасянето му,
 • други условия, свързани с определения начин на продажба,
 • дата, подпис и печат на органа.

Търгът с тайно наддаване дава възможност за напълно дистанционно участие. Предложенията се подават в запечатан плик, т.е. могат да бъдат представени на място, по пощата или чрез куриер.

Положителните предпоставки, които следва да са налице, за да е допустимо участие в ТТН са:

 • подадено в срок предложение за участие в ТТН със съответните реквизити от лице, за което не е налице забрана за участие в търга;
 • внесен в срок депозит и в съответния размер, по посочената в съобщението банкова сметка от името на лицето, което е подало или ще подаде предложение за участие в търга.

 

Всеки може да участва в търга лично, чрез представляващ или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно за участие в търга. Не е задължително присъствието на участника по време и място на отваряне и класиране на предложенията.

Продажбата чрез ТТН е действителна и при  участието само на един участник, ако предложената от него цена е равна или по-висока от началната тръжна цена и при направено редовно предложение.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как, къде и кога се внася депозит за участие в търг с тайно или с явно наддаване ?

Депозитът за участие в търга е 20 на сто от обявената начална продажна цена.

Внасянето на депозит за вещта или за групата от вещи е условие за участие в търг с тайно или с явно наддаване.

Крайният срок за внасяне на депозита по банковата сметка на съответната ТД или офис на НАП, се определя от публичния изпълнител в съобщението за провеждане на конкретния търг.

ВАЖНО! Плащането на депозита се извършва по отделно за всяка вещ, респективно за всяка група от вещи.

Внасянето на депозита се счита за извършено в срок, когато е наредено най-късно в последния ден, в който изтича посочения в съобщението срок и дължимата сума е постъпила по съответната сметка на ТД на НАП не по-късно от следващия работен ден.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как и къде се подава предложението?    

След като се информира за сроковете, в които следва да бъдат подадени предложенията и да е внесен определения за съответната вещ или група от вещи депозит (20% от първоначалната тръжна цена) по съответната сметка, съгласно посоченото в съобщението за провеждане на конкретния търг, участникът в ТТН:

 • представя в деловодството на съответната ТД или офис на НАП, или
 • изпраща по пощата,

предложенията си в запечатан, непрозрачен плик на адреса, посочен в съобщението за ТТН .

Задължителните реквизити, които следва да са отбелязани върху запечатания плик с предложението за участие в публичната продажба чрез ТТН съгласно чл. 251, ал. 2 от ДОПК са:

 • номерът и датата на съобщението за продажба,
 • органът, обявил продажбата (име и длъжност),
 • данни за предложителя (име/наименование, адрес, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ),
 • подпис и печат, когато предложителят е длъжен да има печат.

Задължителни реквизити, които следва да съдържа предложението съгласно чл. 251, ал. 3 от ДОПК: 

 • данни за предложителя - име, единен граждански номер/личен номер на чужденец (наименование, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, електронен адрес и банкова сметка, по която в определените от закона случаи да се върне внесеният депозит,
 • вещта/групата от вещи, за която се прави предложението,
 • предлаганата цена,
 • документ, удостоверяващ внесения депозит в размер 20 на сто от първоначалната тръжна цена,
 • подписа на предложителя.

С едно предложение участникът може да заяви участие в наддаването за няколко вещи/групи вещи от един търг, като всяка вещ/група вещи следва да бъде посочена индивидуално с наименование и/или номер на група.

В съобщението за търга могат да бъдат посочени и допълнителни изисквания за участие, съобразени с изискванията на специалните закони за придобиване, притежаване и търговия с продаваните вещи, както и за представяне на допълнителни документи, които следва да бъдат приложени в копие или в оригинал към предложението.

В случай, че информация за ползван лиценз или разрешение за извършване на определена стопанска дейност е публична, в това число едновременно са публично достъпни идентификатора на лицето и данните за наличието на съответния лиценз или разрешително на същото лице (номер, дата на издаване, органа, който го е издал и т.н.) същите следва да бъдат посочени в предложението. В случай, че информацията не е публична, към предложението се прилага и копие от лиценз/разрешение за извършване на определена стопанска дейност, когато в специален закон има изискване за придобиване, притежаване и търговия с продаваните вещи.

Съответните документи се поставят в плика, надлежно заверени с „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника (когато предложителят е длъжен да има такъв) или упълномощеното от него лице за участие в търга.

Нередовно е предложението, което:

 • не съдържа изброените задължителни реквизити на плика или на предложението;
 • е подадено от лице, което няма право да участва в търга.

За валидно се счита предложението, което е постъпило до изтичане на работното време на органа, провеждащ търга, в деня преди обявения ден за отваряне на предложенията, при условие, че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по-късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

До обявения краен срок за подаване на предложенията, всеки участник може писмено да оттегли предложението си, като писмото се прилага към протокола на органа, провеждащ търга. Предложението се връща в запечатания плик. Върху плика се поставя печат с надпис: „Оттеглено с писмо номер и дата на писмото“, като провеждащият търга се подписва и поставя датата.

Ново предложение може да се подаде след оттегляне на първоначалното, при условие, че е спазен крайният срок.

В процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване всеки участник може да направи само едно наддавателно предложение за една и съща вещ или група от вещи.

В случай, че преди оттеглянето на първоначално постъпилото предложение, лицето е подало друго, при отваряне на предложенията от водещият търга, второто предложение ще бъде обявено за нередовно, дори първоначалното да е нередовно на друго основание.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се провежда търг с тайно наддаване?

Предложенията за участие/наддаване в ТТН се разглеждат в посочените в съобщението ден, час и място, където могат да присъстват предложителите или техни представители.

Член на комисията за провеждане на ТТН извършва проверка на самоличността и представителната власт на лицата, имащи право да присъстват на мястото за провеждане на търга, след което ги запознава с условията за участие и пристъпва към разглеждане на предложенията по реда на тяхното постъпване.

Съобщават се поредния номер, датата на постъпване или датата на пощенското клеймо на всяко предложение, когато същото е постъпило по пощата.

Водещият търга проверява валидността и редовността на всяко от предложенията.

Неотговарящите на изискванията на чл. 251, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ДОПК (детайлно разгледани в т. 4) предложения не се допускат до участие в търга.

Всички действия на водещия търга се отразяват в протокол, в който се записват: тръжния номер на вещта, цената, номера на участника, допуснатите до участие в търга предложители, както и тези, които не се допускат до участие, като се посочва конкретното основание за това и др.

Комисията класира ценовите предложения в низходящ ред, тоест според размера на предложената цена (от най-високата към най-ниската предложена цена). След изчерпване на пълния списък с предложенията, водещият търга обявява спечелилия участник, предложил най-високата цена и следващите две най-добри предложения, които се вписват в протокола.    

При еднаква най-висока цена, предложена от двама или повече от присъстващите участници в наддаването, търгът продължава само между тях с явно наддаване. В този случай, органът, провеждащ търга, обявява стъпката за наддаване. Стъпката и направените предложения се отразяват в протокола.

Ако най-високата цена е предложена от двама или повече участници и поне един от тях не присъства при разглеждането на предложенията, органът, провеждащ търга, определя спечелилия чрез жребий в присъствието на явилите се участници.

В случаите, когато обявеният за купувач участник не присъства на търга, водещият търга го уведомява чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от него електронен адрес по чл. 249, ал. 2 от ДОПК - при търг с тайно наддаване, съответно по чл. 254, ал. 2 от ДОПК - при търг с тайно наддаване.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се участва в търг с явно наддаване?

Правилата за продажбата, размерът на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, и крайния срок за внасянето му се оповестяват от органа, провеждащ търга, едновременно със съобщението за обявяване на публичната продажба (разгледани в т. 2).

При търг с явно наддаване (ТЯН) участникът трябва да се яви лично или да упълномощи лице, което да го представлява на търга с нотариално заверено пълномощно в посочените в съобщението ден, час и място на провеждане на търга. Най-късно до обявения начален час за провеждане на търга участникът или упълномощеният от него представител следва да представи на органа, провеждащ търга, документът за внасяне на депозита (20 % от обявената начална продажна цена) съгласно чл. 247, ал. 3 от ДОПК.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се провежда търг с явно наддаване?

В обявения ден и час органът, провеждащ търга, открива търга, проверява самоличността, представителната власт, документите на участниците и констатира изпълнението на условията за участие в търга.

Ако е налице основание за недопускане на кандидат за участие в търга, това обстоятелство се отбелязва в протокола и същият следва да напусне помещението.   

На мястото, където се провежда наддаването, могат да присъстват само допуснатите до търга участници, органът, провеждащ търга, и служебните лица, които го подпомагат.

Всяка вещ или група от вещи получава тръжен номер. Номерът се обозначава върху вещта най-късно до определения начален час за оглед.

В случай че всички необходими документи са налице и кандидатът е спазил изискванията за участие в ТЯН, въз основа на представените документи за самоличност, посочен електронен адрес, както и банкова сметка, по която в определените от закона случаи да се върне внесеният депозит, всеки участник получава знак (табелка) с номер на участник в търга.

Наддаването за всяка вещ или група от вещи започва от началната тръжна цена, като водещият търга може да определи „стъпка на наддаване“ като твърда сума или процент от началната тръжна цена. Всеки участник с високо вдигане на номера за участие огласява предлаганата от него цена.  Когато едно лице предложи да плати за вещта определена цена, друг участник не може да предложи същата цена за вещта, а следва да направи по-високо наддавателно предложение.

След всяко направено предложение, водещият търга, произнася последователно три пъти последната предложена цена и след третия път, ако нова цена не бъде предложена, огласява с „продадено” продажбата на вещта, цената и номера на участника, който я е предложил.  Недействително е предложение за цена по-ниска от началната.

За провеждането на търга се води протокол.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какво следва след приключване на търг с тайно или явно наддаване?

След приключване на търга, органът, провел същия, обявява спечелилия търга, предложил най-високата цена, като уведомява купувача за:

 • необходимостта да плати в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, съответно от датата на търга, остатъка от предложената от него цена, като приспадне стойността на внесения от него депозит;
 • последиците, ако не плати в посочения срок – счита се, че се е отказал да купи вещта и внесеният от него депозит се задържа, т.е. лицето губи депозита си;
 • възможността да инициира отмяна на обезпечителните мерки, наложени от публичния изпълнител върху придобитото от него имущество, като подаде искане до публичния изпълнител.

Ако спечелилия участник не присъства на търга (при таен търг), органът, провел търга, изпраща електронно съобщение, съдържащо горната информация на посочения от участника електронен адрес. 

Ако спечелилият търга участник не плати в срок остатъка от предложената от него цена, се смята, че същият се е отказал да купи вещта.

Органът, провел търга, съставя протокол, с който обявява за купувач следващия по ред участник, предложил следващата най-висока цена, като му изпраща електронно съобщение за това. При отказ и от страна на втория и всеки следващ участник да заплати остатъка от предложената от него цена, по същия ред и в същите срокове се уведомяват следващите класирани купувачи до изчерпване на всички участници в търга, при условие, че предложената от всеки един от тях цена е не по-малка от началната тръжна цена и не са изтеглили депозитите си след изтичане на тримесечен срок от датата на провеждане на търга (чл. 249, ал. 2 и ал. 3; чл. 254, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ДОПК).

Електронното съобщение се счита за връчено с изтичане на 3-дневен срок от изпращането му (чл. 249, ал. 3; чл. 254, ал. 3 от ДОПК).

Резултатите от проведената публична продажба, както и информацията за участниците в тръжните процедури, техните предложения и данните за купувача НЕ СА ПУБЛИЧНИ.

След получаване на сумата от продажбата по сметката, посочена от публичния изпълнител, той издава постановление за възлагане вещта на купувача.

Собствеността върху продаденото по реда на ДОПК имущество преминава върху купувача от датата на постановлението за възлагане, като нотариална форма не е необходима (чл. 246, ал. 8 от ДОПК).  

Когато за продажба на движими вещи се изисква специална форма, тя се смята спазена с постановлението за възлагане (чл. 246, ал. 9, изречение второ от ДОПК).

Купувачът е длъжен да поиска вписване на постановлението за възлагане на недвижимия имот от съдия по вписванията в Службата по вписвания по местонахождението на имота.

Купувач, който е придобил движима вещ, е длъжен  незабавно да я вдигне (чл. 246, ал. 9, изречение първо от ДОПК).

Когато е продаден недвижим имот, публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение въз основа на издаденото постановление за възлагане и представяне на документ, удостоверяващ плащането на данък за придобиване на имуществото по възмезден начин, когато се дължи такъв.

В случаите, когато никой от участниците не внесе предложената от него цена се насрочва нов търг за продажба на вещта, като продажната цена се определя в размер 75 на сто от началната тръжна цена, а при последващ трети търг в размер на 50 на сто от началната тръжна цена. 

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какви са условията за връщане на внесен депозит?

След плащане на цената от участник, обявен за купувач, органът, организирал публичната продажба, връща внесените депозити на всички участници, които не са обявени за купувачи. Ако в тримесечен срок от датата на провеждане на търга цената не е платена от участник, обявен за купувач, всеки участник, който не е обявен за купувач, може да изтегли депозита си. За целта следва да подаде искане, в което посочва номера на сметката и наименование на банката, по която да се възстанови депозита.

Искането на пълномощник за изтегляне на внесения от името и за сметка на упълномощителя депозит се удовлетворява само,  ако в представеното пълномощно упълномощителят изрично е упълномощил пълномощника с правото да поиска от негово име да бъде върнат внесеният депозит по посочената в предложението банкова сметка, съгласно чл. 247, ал. 4 от ДОПК или чл. 251, ал. 3, т. 1 от ДОПК.

Не подлежи на връщане (възстановяване) депозит, внесен от лице, което:

 • не е имало право да участва в публичната продажба, съответно няма право пряко или косвено да придобива имущества, които са обект на продажба от Агенцията (разгледано в т. 1): длъжникът, негов представител, органите, провеждащи търга, и вещите лица, оценили вещта и пазачът, както и служителите в НАП и членовете на техните семейства. В този случай възлагането на вещта е недействително и внесената от купувача сума служи за удовлетворяване на публичните вземания по изпълнителното дело и се обявява нов търг, ако търгът не е обжалван (чл. 246, ал. 4 и ал. 5 от ДОПК);
 • е обявено за купувач, но не е внесло в срок предложената от него цена. В такъв случай, участникът, обявен за купувач губи депозита си и съответно отпада задължението му да плати остатъка от цената, тъй като вещта няма да му бъде възложена.

С внесения от това лице депозит се покриват разноските по търга, а с остатъка се погасява публичното вземане (чл. 249, ал. 1 от ДОПК; чл. 254, ал. 1 от ДОПК).

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се участва в продажба чрез стокова борса?

Огласяването на продажба чрез стокова борса се осъществява в съответствие с Правилника на съответната борса, в който е предвиден реда и начина за огласяване и публикуване на съответната информация относно търгуваните стоки и сключваните сделки.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се провежда продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки?

Редът за продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки е определен със Заповед № З-ЦУ - 31/13.01.2014 г. на изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 242, ал. 1 от ДОПК. Съгласно заповедта, продажбите чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки се извършват по правилата за търг с тайно наддаване при спазване на особените правила, регламентирани с нея. Въз основа на тази заповед се провеждат процедурите за продажба чрез пряко договаряне на изоставени в полза на държавата бързоразвалящи се стоки.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. От къде мога да се информирам за наличие на тежести, ограничения и/или обезпечителни мерки върху предлаганото за продажба имущество, собственост на лица с непогасени в срок публични вземания?

Установяването на правото на собственост и/или на ограничени вещни права, както и на информация за наличие на тежести и обезпечителни мерки върху предлаганото за продажба по реда на ДОПК:

 • недвижимо имущество (земя, сграда, самостоятелен обект в сграда или земя и сграда, земеделска земя или горска територия), се извършва чрез справки в регистрите, съдържащи първична информация за съответното имущество – Имотния регистър при Агенция по вписванията, Кадастрално - административна информационна система (КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър - за недвижими имоти, в това число земеделски земи и гори, вписани в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, или чрез запитване до  Министерство на земеделието, храните и горите - за земеделски земи и гори в неурбанизирана територия;
 • движимо имущество (превозни средства, машини и съоръжения или други движими вещи), е чрез извършване на справки в регистрите, съдържащи първична информация за съответното имущество, когато има такива – например регистъра, поддържан от Министерство на вътрешните работи за превозните средства, регистрирани за движение по националната пътна мрежа, регистъра на Патентното ведомство, регистъра на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателни администрация“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регистъра на корабите при Изпълнителна агенция „Морска администрация“, плаващи под българско знаме и други. В Централния регистър на особените залози може да се прави справка за учредените особени залози върху продавани движими вещи, за които законът не изисква вписване в друг специален регистър.

 

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какви действия може да извърши купувачът, придобил имущество чрез публична продан, върху което са наложени последващи обезпечителни мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК)?

В случай, че върху придобитото чрез публична продан имущество са наложени обезпечителни мерки (запор или възбрана) по реда на ГПК, следващи запора/възбраната по ДОПК, инициативата за тяхното вдигане или заличаване е на купувача. Искането за отмяна на мерките се депозира от купувача пред съответния съдебен изпълнител. Разноските, свързани с отмяната на обезпечителните мерки, наложени по реда на ГПК, са за сметка на купувача.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Допълнителна информация.

Снимките на предлаганото за продажба имущество не гарантират придобиване на пълна представа за състоянието на същото.

Позиционирането на знак за местонахождение на предлаганото за продажба имущество в интерактивната карта на Република България в портал „Продажби“ служи единствено за ориентир. При несъответствие между посоченото на картата и в съобщението за продажба на конкретното имущество – за коректно се приема, посоченото в текста на съобщението.

Препоръчително е да се извърши оглед на предлаганата за продажба вещ в определените за това срокове в съобщението за продажба.

Купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ или имот, които се продават такива, каквито са в момента на продажбата им, съгласно чл. 241, ал. 2 от ДОПК.

Започналите и неприключили производства към 01.01.2016 г. се довършват по стария ред - по реда на ДОПК действащ към 31.12.2015 г. ВИЖ ПОВЕЧЕ 

 

Възползвайте се от възможността за ползване на безплатната услуга абонамент, достъпна на адрес https://sales.nra.bg/5. Тя дава възможност, на предоставен от Вас електронен адрес, да получавате автоматично генерирана нотификация за публикуване на ново съобщение за продажба на имущество в зависимост от категориите, за които сте направили абонамента (недвижими имоти, превозни средства, машини и съоръжения, други движими вещи), както и за всяка промяна/редакция на публикувано вече съобщение за продажба на вещ от избраната категория.

При отпадане на интерес, по всяко време съответният абонат има възможност лично да анулира абонамента за получаване на съобщения от портала, както и да го възобновява неограничено във времето.

Към списъка с въпроси ↑