Как да купя

Условия за участие в публична продажба

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която се реализира чрез търг с явно и/или тайно наддаване

/актуализирано към март 2024 г./

 

 1. Кой може да участва в публична продан?
 2. Как се участва в търг с тайно наддаване?
 3. Как, къде и кога се внася депозит за участие в търг с тайно или с явно наддаване?
 4. Как и къде се подава предложението?
 5. Как се провежда търг с тайно наддаване?
 6. Как се участва в търг с явно наддаване?
 7. Как се провежда търг с явно наддаване?
 8. Какви права за изкупуване има съсобственикът недлъжник при изпълнение върху съсобствени вещи?
 9. Какви права за изкупуване има съпруг недлъжник при изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност?
 10. Какво следва след приключване на търг с тайно или явно наддаване?
 11. Какви са условията за връщане на внесен депозит?
 12. Как се участва в продажба чрез стокова борса?
 13. Как се провежда продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки?
 14. От къде мога да се информирам за наличие на тежести, ограничения и/или обезпечителни мерки върху предлаганото за продажба имущество, собственост на лица с непогасени в срок публични вземания?
 15. Какви действия може да извърши купувачът, придобил имущество чрез публична продан, върху което са наложени последващи обезпечителни мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс?
 16. Допълнителна информация.

 

 1. Кой може да участва в публична продан? 

В публична продан може да участва:

 • всяко дееспособно физическо лице - български или чуждестранен гражданин, освен ако в специален закон няма ограничение за участието на чужденци;
 • юридическо лице, в това число държавно ведомство или община;
 • присъединеният обезпечен кредитор.

Чуждестранни граждани и юридически лица, които нямат регистрация в Република България могат да придобиват право на собственост върху земеделска земя при спазване на изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз или международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Участието в търг е лично, чрез законен представител или чрез пълномощник. В публична продажба могат да вземат участие и две или повече лица с общо наддавателно предложение въз основа на един общ депозит. В този случай лицата съвместно се явяват като един наддавач. Общото предложение следва да съответства на изискванията на            чл. 251, ал. 3 от ДОПК и е необходимо да е подписано от всяко от лицата.

Когато лицето участва в търг чрез пълномощник, последният следва да представи нотариално заверено пълномощно, съдържащо изрично упълномощаване за участие в конкретната публична продажба от името и за сметка на упълномощителя. Изричното упълномощаване за участие в търг включва право на упълномощеното лице да подава предложение за участие в търга от името и за сметка на упълномощителя; право да участва в наддаването за определена вещ и/или вещи; право да получава и да подава други документи относно участието в търга; право да подава искане за възстановяване на внесения от името и за сметка на упълномощителя депозит.

 

Съгласно чл. 238, ал. 7 от ДОПК и чл. 9, ал. 11 от Закона за Националната агенция за

приходите нямат право да участват в публичната продан: 

 • длъжникът;
 • лице, което е представител на длъжника по смисъла на чл. 36-43 от Закона за задълженията и договорите (напр. лице, упълномощено от длъжника, член на управителен съвет на дружество-длъжник и пр.);
 • органите, провеждащи търга;
 • лице, оценило вещта;
 • пазачът на вещта/съответно управителя на имота, когато е назначен за такъв от публичен изпълнител и вещта му е предадена срещу подпис;
 • служителите на НАП и членовете на техните семейства – съпруг/съпруга и техните деца до навършване на 18-годишна възраст, освен ако не са встъпили в брак, както и децата, независимо от възрастта им, които са недееспособни или трайно неработоспособни и не са встъпили в брак.

Кандидат, който участва в публична продажба по реда на ДОПК, представя декларация, че е запознат с ограниченията за придобиване на имущества, обект на продажба от НАП, посочени в чл. 238, ал. 7 от ДОПК и чл. 9, ал. 11 от Закона за Националната агенция за приходите.

Примерен образец на декларация може да бъде свален от тук.

Когато вещта е купена от лице, което не е имало право да подава предложение или да наддава, възлагането е недействително (чл. 246, ал. 4 от ДОПК). Съгласно чл. 246, ал. 5 от ДОПК внесената от лицето сума, служи за удовлетворяване на публичните вземания по изпълнителното дело и се обявява нов търг, ако търгът не е обжалван.

ВАЖНО! Не във всички случаи правото на собственост върху вещ/имущество предлагано за продажба по реда на ДОПК е еднолично (1/1) притежание на длъжника или държавата. Има случаи, когато собствеността е в режим на съсобственост или семейна имуществена общност (с друго лице-недлъжник), което е предпоставка за специфика в производствата – виж отговорите на въпроси 8 и 9.  

Към списъка с въпроси ↑


 

 1. Как се участва в търг с тайно наддаване (ТТН)?

Продажбата чрез ТТН се извършва на място и време, определени от публичния изпълнител или друг служител на НАП, провеждащ продажбата.

Едновременно със съобщението за обявяване на публичната продажба, публичният изпълнител или друг служител на НАП, провеждащ продажбата оповестява и правилата за продажбата, размера на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, и крайния срок за внасянето му.

В съобщението за публична продан чрез ТТН се посочват:

 • наименованието на органа, който го издава,
 • номера и датата на изпълнителното дело,
 • начина на продажба,
 • времето и мястото за оглед,
 • времето и мястото на продажба, в т.ч. мястото на подаване на предложенията, началният и крайният срок за подаването им, времето и мястото на отваряне на предложенията,
 • списък на продаваните вещи и първоначална продажна цена,
 • размерът на депозита за участие, начина и крайният срок за внасянето му,
 • други условия, свързани с определения начин на продажба,
 • дата, подпис и печат на органа.

Предложението за участие в търг трябва да съдържа:

 1. данни за предложителя/ите - име, единен граждански номер (наименование, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ) адрес за кореспонденция, електронен адрес и сметка в банка или друг доставчик на платежни услуги, по която в определени от закона случаи да бъде възстановен внесеният депозит;
 2. вещта, за която се прави предложението;
 3. предлаганата цена;
 4. подпис на предложителя/ите.

Ако предложението е подадено от две или повече лица, същите  могат да посочат в общото предложение идеалните части от бъдещото право на собственост върху вещта, за които всеки от тях участва в търга. При липса на посочени идеални части в евентуалната бъдеща обща собственост върху вещта, частите на съсобствениците в общата вещ се считат за равни до доказване на противното (чл. 30, ал. 2 от Закона за собствеността).

 

Недействително е предложението за цена, по-ниска от началната.

 

Примерен образец на предложение (оферта) за участие в търг с тайно наддаване може да бъде свален от тук

 

Предложението заедно с документ, удостоверяващ внесения депозит в размер 20 на сто от първоначалната тръжна цена, и нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато предложението се прави от упълномощен представител, се подават в запечатан непрозрачен плик.

Върху плика предложителят отбелязва:

 1. номера и датата на съобщението;
 2. публичния изпълнител или друг служител на НАП, обявил продажбата;
 3. данни за предложителя (име/наименование, адрес, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ) и подпис.

 

Примерен образец за надпис на плик за участие в търг може да бъде свален от тук.

Положителните предпоставки, които следва да са налице, за да е допустимо участие в  ТТН са:

 • подадено в срок предложение за участие в ТТН, запечатано в плик със съответните реквизити от лице, за което не е налице забрана за участие в търга;
 • документ, удостоверяващ внесения в срок депозит и в съответния размер (20 % от обявената начална продажна цена), съгласно чл. 251, ал. 2 от ДОПК, по посочената в съобщението банкова сметка от името на лицето, което е подало или ще подаде предложение за участие в търга.
 • нотариално заверено пълномощно, когато предложението се подава от пълномощник.

С едно предложение, участникът може да заяви участие в наддаването за няколко вещи/групи вещи от един търг, като всяка вещ/група вещи следва да бъде посочена индивидуално с наименование и/или номер на група.

В съобщението за търга могат да бъдат посочени и допълнителни изисквания за участие, съобразени с изискванията на специалните закони за придобиване, притежаване и търговия с продаваните вещи, както и за представяне на допълнителни документи, които следва да бъдат приложени в копие или в оригинал към предложението.

В случай, че информация за ползван лиценз или разрешение за извършване на определена стопанска дейност е публична, в това число едновременно са публично достъпни идентификатора на лицето и данните за наличието на съответния лиценз или разрешително на същото лице (номер, дата на издаване, органа, който го е издал и т.н.) същите следва да бъдат посочени в предложението. В случай, че информацията не е публична, към предложението се прилага и копие от лиценз/разрешение за извършване на определена стопанска дейност, когато в специален закон има изискване за придобиване, притежаване и търговия с продаваните вещи.

Съответните документи се поставят в плика, надлежно заверени с „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника (когато предложителят е длъжен да има такъв) или упълномощеното от него лице за участие в търга.

Не е задължително присъствието на участника/упълномощения представител по време и място на отваряне и класиране на предложенията.

Продажбата чрез ТТН е действителна и при участието само на един участник, при направено редовно предложение, ако предложената от него цена е равна или по-висока от началната тръжна цена.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как, къде и кога се внася депозит за участие в търг с тайно или с явно наддаване ?

Депозитът за участие в търга е 20 на сто от обявената начална продажна цена.

Внасянето на депозит за вещта или за групата от вещи е условие за участие в търг с тайно или с явно наддаване.

Крайният срок за внасяне на депозита по банковата сметка на съответната ТД или офис на НАП, се определя от публичния изпълнител или друг служител на НАП, провеждащ търга в съобщението за провеждане на конкретния търг.

ВАЖНО! Плащането на депозита се извършва по отделно за всяка вещ, респективно за всяка група от вещи.

Внасянето на депозита се счита за извършено в срок, когато е наредено най-късно в последния ден, в който изтича посочения в съобщението срок и дължимата сума е постъпила по съответната сметка на ТД на НАП не по-късно от следващия работен ден.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как и къде се подава предложението?    

Предложението, заедно с всички изискуеми документи, се депозира в деловодството на съответната ТД или офис на НАП, изпраща се по пощата или чрез куриер.

След като се информира за сроковете, в които следва да бъдат подадени предложенията и да бъде внесен определения за съответната вещ или група от вещи депозит (20% от първоначалната тръжна цена) по съответната сметка, съгласно посоченото в съобщението за провеждане на конкретния търг, участникът в ТТН:

 • представя в деловодството на съответната ТД или офис на НАП, или
 • изпраща по пощата,

предложението си в запечатан, непрозрачен плик на адреса, посочен в съобщението за ТТН.

До обявения краен срок за подаване на предложенията, всеки участник може писмено да оттегли предложението си, като писмото се прилага към протокола на органа, провеждащ търга. Предложението се връща в запечатания плик. Върху плика се поставя печат с надпис: „Оттеглено с писмо номер и дата на писмото“, като провеждащият търга се подписва и поставя датата.

Ново предложение може да се подаде след оттегляне на първоначалното, при условие, че е спазен крайният срок.

В процедурата по провеждане на ТТН всеки участник може да направи само едно наддавателно предложение за една и съща вещ или група от вещи.

В случай, че преди оттеглянето на първоначално постъпилото предложение, лицето е подало друго, при отваряне на предложенията от водещият търга, второто предложение ще бъде обявено за нередовно, дори първоначалното да е нередовно на друго основание.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се провежда търг с тайно наддаване?

Предложенията за участие/наддаване в ТТН се разглеждат в посочените в съобщението ден, час и място, където могат да присъстват предложителите или техни представители.

Член на комисията за провеждане на ТТН извършва проверка на самоличността и представителната власт на лицата, имащи право да присъстват на мястото за провеждане на търга, след което ги запознава с условията за участие и пристъпва към разглеждане на предложенията по реда на тяхното постъпване.

Съобщават се поредния номер, датата на постъпване или датата на пощенското клеймо на всяко предложение, когато същото е постъпило по пощата.

Водещият търга проверява валидността и редовността на всяко от предложенията.

 

Нередовно е предложението, което:

 • не съдържа изброените задължителни реквизити на плика или на предложението;
 • е подадено от лице, което няма право да участва в търга.

За валидно се счита предложението, което е постъпило до изтичане на работното време на органа, провеждащ търга, в деня преди обявения ден за отваряне на предложенията, при условие, че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по-късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

Неотговарящите на изискванията на чл. 251, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ДОПК (детайлно разгледани в отговора на въпрос 2) предложения не се допускат до участие в търг.

Всички действия на водещия търга се отразяват в протокол, в който се записват: тръжния номер на вещта, цената, номера на участника, допуснатите до участие в търга предложители, както и тези, които не се допускат до участие, като се посочва конкретното основание за това и др.

Комисията класира ценовите предложения в низходящ ред, тоест според размера на предложената цена (от най-високата към най-ниската предложена цена). След изчерпване на пълния списък с предложенията, водещият търга обявява спечелилия участник, предложил най-високата цена и следващите две най-добри предложения, които се вписват в протокола.    

При еднаква най-висока цена, предложена от двама или повече от присъстващите участници в наддаването, търгът продължава само между тях с явно наддаване. В този случай, органът, провеждащ търга, обявява стъпката за наддаване. Стъпката и направените предложения се отразяват в протокола. Когато в наддаването участва пълномощник, пълномощното за участие в търга трябва да е нотариално заверено.

Ако най-високата цена е предложена от двама или повече участници и поне един от тях не присъства при разглеждането на предложенията, органът, провеждащ търга, определя спечелилия чрез жребий в присъствието на явилите се участници.

В случаите, когато обявеният за купувач участник не присъства на търга, водещият търга го уведомява чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от него електронен адрес - чл. 254, ал. 2 от ДОПК.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се участва в търг с явно наддаване?

Правилата за продажбата, размерът на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, и крайния срок за внасянето му се оповестяват от органа, провеждащ търга, едновременно със съобщението за обявяване на публичната продажба (разгледани в            т. 2).

При търг с явно наддаване участникът трябва да се яви лично или да упълномощи лице, което да го представлява на търга с нотариално заверено пълномощно в посочените в съобщението ден, час и място на провеждане на търга. Най-късно до обявения начален час за провеждане на търга участникът или упълномощеният от него представител следва да представи на органа, провеждащ търга, документа за внасяне на депозита (20 % от обявената начална продажна цена), съгласно чл. 247, ал. 3 от ДОПК.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се провежда търг с явно наддаване?

В обявения ден и час органът, провеждащ търга, открива търга, проверява самоличността, представителната власт, документите на участниците и констатира изпълнението на условията за участие в търга.

Ако е налице основание за недопускане на кандидат за участие в търга, това обстоятелство се отбелязва в протокола и същият следва да напусне помещението.   

На мястото, където се провежда наддаването, могат да присъстват само допуснатите до търга участници, органът, провеждащ търга, и служебните лица, които го подпомагат.

Всяка вещ или група от вещи получава тръжен номер. Номерът се обозначава върху вещта най-късно до определения начален час за оглед.

В случай че всички необходими документи са налице и кандидатът е спазил изискванията за участие в търг с явно наддаване, въз основа на представените документи за самоличност, посочен електронен адрес, както и сметка в банка или друг доставчик на платежни услуги, по която в определените от закона случаи да се върне внесеният депозит, всеки участник получава знак (табелка) с номер на участник в търга съгласно чл. 247, ал. 4 от ДОПК.

Наддаването за всяка вещ или група от вещи започва от началната тръжна цена, като водещият търга може да определи „стъпка на наддаване“ като твърда сума или процент от началната тръжна цена. Всеки участник с високо вдигане на номера за участие огласява предлаганата от него цена.  Когато едно лице предложи да плати за вещта определена цена, друг участник не може да предложи същата цена за вещта, а следва да направи по-високо наддавателно предложение.

След всяко направено предложение, водещият търга, произнася последователно три пъти последната предложена цена и след третия път, ако нова цена не бъде предложена, огласява с „продадено” продажбата на вещта, цената и номера на участника, който я е предложил. Недействително е предложение за цена по-ниска от началната.

За провеждането на търга се води протокол.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какви права за изкупуване има съсобственикът недлъжник при изпълнение върху съсобствени вещи?

По предложение на органа, организиращ продажбата, съсобственикът недлъжник има право да изкупи дела или идеалната част на друг съсобственик длъжник от съсобствена вещ, която е описана и оценена като цяло, и към която е насочено изпълнението за задължение на някои от съсобствениците, в 30-дневен срок (чл. 258, ал. 1 ДОПК). В предложението се посочват:

- оценката на съсобствената вещ и съответната част от нея, собственост на длъжника;

- датата, до която следва да се заяви желанието за изкупуване на частта на съсобственика длъжник.

Ако в 30 - дневния срок, съсобственикът недлъжник се съгласи писмено да изплати частта на длъжника, органът, организиращ продажбата, определя 30-дневен срок за плащане и след плащането възлага вещта с постановление. Ако съсобственикът недлъжник откаже да плати частта на длъжника или не плати в определения 30-дневен срок, за осребряване на вещта се обявява търг. Този търг се организира, както следва:

 1. само за идеалната част на длъжника - при недвижими вещи;
 2. за цялата вещ - при движими вещи, като след продажбата на съсобствениците недлъжници се изплаща съразмерна част от получената цена, а разноските са изцяло за сметка на длъжника.

Недвижимите имоти могат да бъдат продадени и изцяло:

- ако в 30-дневния срок на предложението за изкупуване останалите съсобственици изразят писмено съгласие за това.

- ако до изтичане на 30-дневния срок за плащане, съсобственикът не плати и изрази писмено съгласие.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какви права за изкупуване има съпруг недлъжник при изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност?

Съпругът недлъжник не може да противопоставя на органа, организирал публичната продажба, възражение, че поради приноса си в придобиване на вещта има право на по-голям дял от съпруга длъжник, освен ако с влязло в сила съдебно решение преди датата на възникването на публичното задължение не е установено друго.

Органът, организирал продажбата, писмено уведомява съпругът недлъжник за възможността да изкупи дела на съпруга длъжник на най-високата предложена цена.

Съпругът недлъжник следва, в 14-дневен срок от датата на провеждането на търга, писмено да уведоми органа за желанието си да изкупи частта на другия съпруг длъжник на най-високата предложена цена и да внесе тази цена в 30-дневен срок от провеждането на търга.

Ако въпреки това определеният за купувач, участник в търга е платил цената, тя подлежи на връщане в 3-дневен срок.

Ако вещта бъде продадена независимо от начина на продажба, половината от получената сума, преди да се приспаднат разноските, се изплаща на съпруга недлъжник.

ВАЖНО!  Данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин, когато се дължи такъв е за сметка на съпруга недлъжник, респ. съсобственикът недлъжник.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какво следва след приключване на търг с тайно или явно наддаване?

След приключване на търга, органът, провел същия, обявява спечелилия търга, предложил най-високата цена, като уведомява купувача за:

 • необходимостта да плати в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, съответно от датата на търга, остатъка от предложената от него цена, като приспадне стойността на внесения от него депозит;
 • последиците, ако не плати в посочения срок – счита се, че се е отказал да купи вещта и внесеният от него депозит се задържа, т.е. лицето губи депозита си;
 • възможността да инициира отмяна на обезпечителните мерки, наложени от публичния изпълнител върху придобитото от него имущество, като подаде искане до публичния изпълнител.

Ако спечелилият участник не присъства на търга (при таен търг), органът, провел търга, изпраща електронно съобщение, съдържащо горната информация на посочения от участника електронен адрес. 

Ако спечелилият търга участник не плати в срок остатъка от предложената от него цена, се смята, че същият се е отказал да купи вещта.

Органът, провел търга, съставя протокол, с който обявява за купувач следващия по ред участник, предложил следващата най-висока цена, като му изпраща електронно съобщение за това. При отказ от страна на втория и всеки следващ участник да заплати остатъка от предложената от него цена, по същия ред и в същите срокове се уведомяват следващите класирани купувачи до изчерпване на всички участници в търга, при условие, че предложената от всеки един от тях цена е не по-малка от началната тръжна цена и не са изтеглили депозитите си след изтичане на тримесечен срок от датата на провеждане на търга (чл. 249, ал. 2 и ал. 3; чл. 254, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ДОПК).

Електронното съобщение се счита за връчено с изтичане на 3-дневен срок от изпращането му (чл. 249, ал. 3; чл. 254, ал. 3 от ДОПК).

Резултатите от проведената публична продажба и данните за спечелилия търга и за следващите предложители с двете най-добри предложения се обявяват на подходящо място в компетентната териториална дирекция на НАП на основание чл. 252, ал. 9 от ДОПК и при съобразяване с изискванията на Закона за защита на личните данни.

В 3-дневен срок от постъпване на сумата от продажбата по сметката, посочена от органа, извършил продажбата, и представяне на документ, удостоверяващ плащането на данък за придобиване на имущество по възмезден начин, когато се дължи такъв, органът извършил продажбата  издава постановление за възлагане вещта на купувача.

Когато са спазени всички законови изисквания за участие в търга и общото наддавателно предложение на две или повече лица е класирано на първо място, съответно лицата, подали предложението са обявени за купувачи, възлагането на вещта е при условията на съсобственост между тези лица.

 

В случай, че в общото предложение за участие в търга:

- не са посочени идеални части в бъдещата обща собственост върху вещта – частите на съсобствениците от съсобствената вещ се считат равни до доказване на противното съгласно общия принцип на чл. 30, ал. 2 от Закона за собствеността;

- са посочени идеалните части, които лицата биха придобили в собственост – вещта им се възлага в частта, за която всеки от тях е участвал в търга.

 

Собствеността върху продаденото по реда на ДОПК имущество преминава върху купувача от датата на постановлението за възлагане, като нотариална форма не е необходима.

На купувача на недвижим имот се връчват два екземпляра от постановлението за възлагане. Органът, извършил продажбата, няма задължение да предостави скици на имота. Независимо от това, при наличие на скица, скица-проект, схема или схема-проект, по искане на купувача, копие на същата може да му бъде предоставена за информация, като същата няма характер на официален документ.

Иззетите и продадени вещи, които не са потърсени от купувача в 6-месечен срок от връчване на постановлението за възлагане, се считат за изоставени в полза на държавата (чл. 246, ал. 8 от ДОПК). 

Купувач, който е придобил движима вещ, е длъжен незабавно да я вдигне (чл. 246, ал. 9, изречение първо от ДОПК).

Купувачът може да откаже да вдигне вещта, ако при получаването й установи несъответствие с описаното в съобщението за продажба/констатираното при извършен оглед (по количество, материал, размер, външни белези, технически характеристики, комплектуваност и др.). В тези случаи, купувачът следва да уведоми незабавно за отказа служителя, провеждащ търга, като посочи причините за това.

Когато за продажба на движими вещи се изисква специална форма, тя се смята спазена с постановлението за възлагане (чл. 246, ал. 9, изречение второ от ДОПК).

Публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение в 7-дневен срок въз основа на издаденото постановление. Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота.

В случаите, когато никой от участниците не внесе предложената от него цена, се насрочва нов търг за продажба на вещта, като продажната цена се определя в размер 75 на сто от началната тръжна цена, а при последващ трети търг в размер на 50 на сто от началната тръжна цена.

 

ВАЖНО! Купувачът е длъжен да поиска вписване на постановлението за възлагане на недвижимия имот по правилата на Правилника за вписванията и Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър в Имотния регистър, воден от Службата по вписвания по местонахождението на имотаКогато предмет на възлагане са няколко имота, находящи се в районите на различни Служби по вписвания, към заявлението до съдията по вписванията в съответната Служба по вписвания, купувачът прилага два екземпляра от подлежащото на вписване постановление за възлагане, т.е. например при възложени 4 недвижими имота в различни Служби по вписвания се предоставят по два екземпляра от подлежащото на вписване постановление за възлагане за всяка от Службите по вписванията (чл. 8 от Правилника за вписванията). Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, към акта се прилага скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, или нотариално удостоверени преписи от такива (чл. 6, ал. 3 от Правилника по вписванията).

Купувачът следва да се снабди със съответния официален документ от компетентната служба по Геодезия, картография и кадастър при Агенцията по геодезия картография и кадастър.

Действия за вписването следва да се предприемат от купувача незабавно, като се подаде писмена молба до съдията по вписванията от съответната Службата по вписванията, написана на български език със съдържанието, определено в чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър. За вписването в Имотния регистър се дължи такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Купувачът може да поиска от органа, извършил продажбата да обнародва в „Държавен вестник“ постановлението за възлагане на недвижимия имот. Купувачът става собственик на продадения недвижим имот дори и длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичането на една година от обнародването на постановлението за възлагане в „Държавен вестник“ не е предявен иск за собственост. За обнародване на постановлението в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ се дължи такса, която е за сметка на купувача. За да бъде изпратено за обнародване постановлението за възлагане, купувачът следва да предостави на органа, извършил продажбата, копие на платежния документ на хартиен носител или по електронен път.  Банкова сметка на "Държавен вестник": IBAN  BG10BNBG96613100170401; BIC  BNBGBGSD.

Не се обнародва в „Държавен вестник“ постановлението за възлагане на конфискуван, отнет или изоставен в полза на държавата недвижим имот.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какви са условията за връщане на внесен депозит?

След плащане на цената от участник, обявен за купувач, органът, организирал публичната продажба, връща внесените депозити на всички участници, които не са обявени за купувачи. Ако в тримесечен срок от датата на провеждане на търга цената не е платена от участник, обявен за купувач, всеки участник, който не е обявен за купувач, може да изтегли депозита си.

Депозитът се възстановява по посочената в предложението банкова сметка в банка или друг доставчик на платежни услуги. В случай, че участникът желае сумата да бъде преведена по различна от посочената в предложението сметка, той следва да подаде писмено искане, в което да посочи данни за номера на сметката и наименованието на банката/съответния доставчик на платежни услуги, по която да бъде възстановен депозита.

Искането на пълномощник за възстановяване на внесения депозит се удовлетворява, само ако в представеното пълномощно за участие в конкретния търг или в друго нотариално заверено пълномощно, упълномощителят изрично е упълномощил пълномощника с правото да поиска от негово име и за негова сметка изтеглянето на депозита, както и с правото, пълномощникът да поиска възстановяване на депозита по сметка, различна от посочената в предложението.

Не подлежи на връщане (възстановяване) депозит, внесен от лице, което:

 • не е имало право да участва в публичната продажба, съответно няма право пряко или косвено да придобива имущества, които са обект на продажба от Агенцията (разгледано в т. 1), съгласно чл. 238, ал. 7 от ДОПК и чл. 9, ал. 11 от ЗНАП: длъжникът, негов представител, органите, провеждащи търга, и вещите лица, оценили вещта и пазачът, както и служителите в НАП и членовете на техните семейства. В този случай възлагането на вещта е недействително и внесената от купувача сума служи за удовлетворяване на публичните вземания по изпълнителното дело и се обявява нов търг, ако търгът не е обжалван (чл. 246, ал. 4 и ал. 5 от ДОПК);
 • е обявено за купувач, но не е внесло в срок предложената от него цена. В такъв случай, участникът, обявен за купувач губи депозита си и съответно отпада задължението му да плати остатъка от цената, тъй като вещта няма да му бъде възложена.

С внесения от това лице депозит се покриват разноските по търга, а с остатъка се погасява публичното вземане (чл. 249, ал. 1 от ДОПК; чл. 254, ал. 1 от ДОПК).

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се участва в продажба чрез стокова борса?

Огласяването на продажба чрез стокова борса се осъществява в съответствие с Правилника на съответната борса, в който е предвиден реда и начина за огласяване и публикуване на съответната информация относно търгуваните стоки и сключваните сделки.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Как се провежда продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки?

Редът за продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки е определен със Заповед № З-ЦУ - 31/13.01.2014 г. на изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 242, ал. 1 от ДОПК. Съгласно заповедта, продажбите чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки се извършват по правилата за търг с тайно наддаване при спазване на особените правила, регламентирани с нея. Въз основа на тази заповед се провеждат процедурите за продажба чрез пряко договаряне на изоставени в полза на държавата бързоразвалящи се стоки.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. От къде мога да се информирам за наличие на тежести, ограничения и/или обезпечителни мерки върху предлаганото за продажба имущество, собственост на лица с непогасени в срок публични вземания?

Установяването на правото на собственост и/или на ограничени вещни права, както и на информация за наличие на тежести и обезпечителни мерки върху предлаганото за продажба по реда на ДОПК:

 • недвижимо имущество(земя, сграда, самостоятелен обект в сграда или земя и сграда, земеделска земя или горска територия), се извършва чрез справки в регистрите, съдържащи първична информация за съответното имущество – Имотния регистър при Агенция по вписванията, Кадастрално-административна информационна система (КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър - за недвижими имоти, в това число земеделски земи и гори, вписани в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, или чрез запитване до  Министерство на земеделието, храните и горите - за земеделски земи и гори в неурбанизирана територия;
 • движимо имущество(превозни средства, машини и съоръжения или други движими вещи), е чрез извършване на справки в регистрите, съдържащи първична информация за съответното имущество, когато има такива – например регистъра, поддържан от Министерство на вътрешните работи за превозните средства, регистрирани за движение по националната пътна мрежа, регистъра на Патентното ведомство, регистъра на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателни администрация“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регистъра на корабите при Изпълнителна агенция „Морска администрация“, плаващи под българско знаме и други. В Централния регистър на особените залози може да се прави справка за учредените особени залози върху продавани движими вещи, за които законът не изисква вписване в друг специален регистър.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Какви действия може да извърши купувачът, придобил имущество чрез публична продан, върху което са наложени последващи обезпечителни мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК)?

В случай, че върху придобитото чрез публична продан имущество са наложени обезпечителни мерки (запор или възбрана) по реда на ГПК, следващи запора/възбраната по ДОПК, инициативата за тяхното вдигане или заличаване е на купувача. Искането за отмяна на мерките се депозира от купувача пред съответния съдебен изпълнител. Разноските, свързани с отмяната на обезпечителните мерки, наложени по реда на ГПК, са за сметка на купувача.

Към списъка с въпроси ↑

 

 1. Допълнителна информация.

Снимките на предлаганото за продажба имущество не гарантират придобиване на пълна представа за състоянието на същото.

Позиционирането на знак за местонахождение на предлаганото за продажба имущество в интерактивната карта на Република България в портал „Продажби“ служи единствено за ориентир. При несъответствие между посоченото на картата и в съобщението за продажба на конкретното имущество – за коректно се приема, посоченото в текста на съобщението.

Препоръчително е да се извърши оглед на предлаганата за продажба вещ в определените за това срокове в съобщението за продажба.

Купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ или имот, които се продават такива, каквито са в момента на продажбата им, съгласно чл. 241, ал. 2 от ДОПК.

Започналите и неприключили производства към 01.01.2016 г. се довършват по стария ред - по реда на ДОПК действащ към 31.12.2015 г.

Съгласно чл. 256, ал. 1 от ДОПК публичната продажба чрез търг може да бъде обжалвана в 3-дневен срок от обявяването на резултатите само от участник в търга, който е  предложил:

 • по-висока цена от обявения за купувач или
 • цена, следваща на спечелилия търга, когато обявеният за купувач не е имал право да участва в търга.

Условие за редовност на жалбата е жалбоподателят да е внесъл изцяло предложената от него цена по сметката на публичния изпълнител, респ. сметката за принудително събиране на публични вземания (чл. 256, ал. 4, първо предложение от ДОПК).

В случай, че жалбата е подадена от две или повече лица, участвали с общо предложение в търга, условие за редовност на същата е да е подписана от всички лица.

 

ВАЖНО! Възползвайте се от възможността за ползване на безплатната услуга абонамент, достъпна на адрес https://sales.nra.bg/5. Тя дава възможност, на предоставен от Вас електронен адрес, да получавате автоматично генерирана нотификация за публикуване на ново съобщение за продажба на имущество в зависимост от категориите, за които сте направили абонамента (недвижими имоти, превозни средства, машини и съоръжения, други движими вещи), както и за всяка промяна/редакция на публикувано вече съобщение за продажба на вещ от избраната категория.

При отпадане на интерес, по всяко време съответният абонат има възможност лично да анулира абонамента за получаване на съобщения от портала, както и да го възобновява неограничено във времето.

Към списъка с въпроси ↑