Номер на съобщение: 28/2021/В(24/21)

Дата на съобщение: 25.08.2021 г.

Номер на група: 48/21-3

Заглавие на група: Поземлен имот в с. Курново, общ. Роман, ведно с построената сграда.

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 11835 лв.

Начална дата за огледи: 27.09.2021 г.

Крайна дата за огледи: 29.09.2021 г.

Часове за огледи: 13:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 05.10.2021 11:00 ч.

Депозит: 2367 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN на получателя: BG37 IORT 8048 3387 3754 01
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение 28/2021/В(24/21) Група 48/21-3

Краен срок за внасяне на депозит: 01.10.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 27.09.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 01.10.2021 г.

Водещ продажбата: Йордан Николов

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 094/690539

Е-мейл: [email protected]

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Враца

Община: Роман

Населено място: с.Курново

Адрес: с. Курново, общ. Роман, местност "Градинището"

Описание: Поземлен имот с идентификатор 40693.31.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Курново, общ. Роман, обл. Враца, одобрени със Заповед РД-18-170/20.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 04.01.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Курново, местност "Градинището", площ 2000 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект

Допълнителна информация

Прикачени документи: