09.10.2019 г. - ППД/7/2019/Б

Дата на провеждане на продажбата: 29.10.2019 г.

Продажба чрез пряко договаряне № ППД/7/2019/Б по реда, определен със Заповед № ЗЦУ-31/13.01.2014г. на изпълнителния директор на НАП на основание чл. 242, ал.1 от ДОПК на бързоразвалящи се стоки, изоставени в полза на държавата:

 

1

Салами – изрезки, с КН №16010099

7681,50

кг.

 

Оглед на бързоразвалящите се стоки се извършва от 24.10.2019 г. до 25.10.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч. в склад на СБ БУЛДЖАК, находящ се в гр. Бургас, Рибно пристанище, ул. “Индустриална“ № 3 след предварителна уговорка на телефон – 0879 639904, Динко Русев.

Началната цена на стоките е определена както следва:

 

1

Салами – изрезки, с КН №16010099

срок на годност- 21.02.2021 г.

7681,50

кг.

9 525,06 лв.

(1,24 лв. за кг.)

 

Офертата за описаната позиция се прави съгласно приложения образец. За предложения над 30 000лв. е необходима декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП /декларация за произход на средствата, за суми надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро/.

Предложенията, съгласно приложения образец, следва да отговарят на изискванията на чл.251, ал. 2 и ал.3 от ДОПК и се подават в сградата на ТД на НАП Бургас: гр. Бургас, ул. “Цар Петър“ № 5Б от 900 ч. до 1700 ч. до 25.10.2019 г. или по пощата, с пощенско клеймо до 25.10.2019 г.

За действително се счита всяко предложение за закупуване на стоките с размер на предлаганата цена не по-нисък от 50 процента (50%) от обявената в съобщението начална цена.

Разглеждането на предложенията за продажбата чрез пряко договаряне ще се проведе от 11:00 ч. на 29.10.2019 г. в сградата на ТД на НАП Бургас, ул. „Цар Петър” № 5Б.

Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ТД на НАП Бургас: IBAN BG 23 IORT 8048 3388 8000 01, BIC IORTBGSF в ИНВЕСТБАНК АД, в 3-дневен срок от поставяне на съобщението за определения купувач на съответните места в ТД на НАП Бургас, ул. „Цар Петър” № 5Б на таблото за обявления и публикуването му в официалната интернет страницата на НАП. В платежното нареждане се посочва номера на продажбата, количеството и вида на стоките, за които се извършва плащането.

Информация, свързана със стоките: Салами – изрезки, с КН №16010099, замразени с общо нето тегло 7 681,50 кг., със срок на годност –до 21.02.2021 г., произход Германия, придружени с протокол за извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните.

Условията за провеждане на продажбата чрез пряко договаряне са публикувани на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg.

Приложение: образец на предложение.

Телефон за контакт: 056/ 878 118