Номер на съобщение: 6

Дата на съобщение: 31.01.2018 г.

Номер на група: 2/18-2

Заглавие на група: Имот

Статус: Активна В архив

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 149850 лв.

Стара цена: 199800 лв.

Начална дата за огледи: 12.02.2018 г.

Крайна дата за огледи: 14.02.2018 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 20.02.2018 10:00 ч.

Депозит: 29970 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 15.02.2018 г.

Начална дата за подаване на предложения: 12.02.2018 г.

Краен срок за подаване на предложения: 16.02.2018 г.

Водещ продажбата: Сийка Сариева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 032/935179 или 0882 503 162

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна В архив

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1 бр.

Област: Пловдив

Община: Стамболийски

Населено място: с.Йоаким Груево

Адрес: с. Йоаким Груево

Описание: УПИ № I – Стопанска дейност, в квартал 52 по регулационния план на с. Йоаким Груево, област Пловдив, одобрен със заповед № 1237/30.07.1986 г. и заповед № 79/17.04.2001 г., с площ 1980кв. м., при граници и съседи на имота: от север – имот ІV - бензиностанция, от изток и юг - имот ІІ - промишлено обслужващи и търговски дейности, от запад - имот V - газстанция, ведно с построената в имота МАСИВНА СГРАДА, представляваща ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД с площ 585кв. м., съгласно Решение № 225 от 02.12.2016 г., по гр.д. № 516/2016 г., по описа на Апелативен съд гр. Пловдив, постановено по повод Решение № 1158/24.06.2015 г. по гр. д. № 865/2010 г. по описа на Окръжен съд гр. Пловдив, а съгласно Скица № 200 от 11.10.2016 год., издадена от Община Стамболийкси представлява УПИ № I – Стопанска дейност, в квартал 52 по регулационния план на с. Йоаким Груево, област Пловдив, одобрен със заповед № 1237/30.07.1986 г. и заповед № 79/17.04.2001 г., с площ 1980кв. м., при граници и съседи на имота: от север – имот ІV - бензиностанция, от изток и юг - имот ІІ - промишлено обслужващи и търговски дейности, от запад - имот V - газстанция, ведно с построените в имота МАСИВНА СГРАДА с площ от 507 кв. м. и МАСИВНА СГРАДА с площ от 78 кв. м., ведно с подобренията в имота, подробно описани в Приемо-предавателен протокол № 147 от 02.11.2016 г. по описа на отдел „Държавни вземания“ при ТД на НАП – Пловдив.