Номер на съобщение: 18/2020/С*

Дата на съобщение: 10.02.2020 г.

Номер на група: 150/2019-3

Заглавие на група: Мезонет

Статус: Отложена В архив

Документ за отлагане/прекратяване на продажба:

Документ за отлагане/прекратяване на продажба: съобщение с причина за отлагане на продажба .doc

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 347750 лв.

Начална дата за огледи: 30.03.2020 г.

Крайна дата за огледи: 03.04.2020 г.

Часове за огледи: 10:00 - 17:00

Дата и час на провеждане на търга: 07.04.2020 15:30 ч.

Депозит: 69550 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 03.04.2020 г.

Начална дата за подаване на предложения: 30.03.2020 г.

Краен срок за подаване на предложения: 03.04.2020 г.

Водещ продажбата: Даниела Тодорова

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/8130651

Е-мейл: [email protected]

Статус: Отложена В архив

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: София-Град

Община: София

Населено място: гр.София

Адрес: ул. "Уилям Гладстон" № 19

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1001.377.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на изп. директор на АГКК, съгласно справка по кадастралната карта с адрес на имота гр. София, район "Триадица",, ул."Уилям Гладстон" № 19, вх.А, ет.4 с предназначение на самостоятелния обект Жилище, апартамент /без посочена в документа площ/, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.377, съгласно скица на поземлен имот № 15-205116/03.04.2018г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на изп. директор на АГКК с площ 305 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15м/, номер по предходен план 13, квартал 327, парцел ХІІІ, а съгласно Решение № 17019 от 29.09.2014г. по гр.д.№ 2554/2008г. по описа на Софийски градски съд, влязло в сила на 25.04.2017г., вписано в СВ София с акт № 53, том 7/15.06.2017г. - Апартамент-тип мезонет, находящ се в град София, в жилищна сграда на ул. „Уилям Гладстон" №19, вх.1, на III надпартерен и тавански етаж, ведно със североизточно избено помещение, крайното до черния вход на сградата, без посочени площ и съседи по доказателствен акт и ведно с 1/4 ид.част от общите части на сградата и толкова ид.части от мястото, върху което е построена сградата. Мястото съставлява УПИ ХIII-13, в кв.№ 327 по плана на гр.София, местност "ГГЦ-Г-6-I-част", целият с площ 299 кв.м. Съгласно нотариален акт № 143, том ІІ от 20.01.2006г. на СВ София недвижимият имот представлява апартамент-тип мезонет, находящ се в град София, в жилищна сграда на ул. „Уилям Гладстон" №19, вх.1, на III надпартерен и тавански етаж, с разгъната застроена площ от 199.80 кв.м., като на първо ниво със застроена площ от 151,20 кв.м. са разположени: две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, кабинет, баня с тоалетна и коридор и на второ ниво /бивше северозападно таванско помещение/ със застроена площ от 48,60 кв.м. са разположени: ателие и баня с тоалетна, заедно със североизточно избено помещение, крайното до черния вход на сградата, без посочени площ и съседи по доказателствен акт, заедно с 1/4 идеална част от общите части на сградата и толкова ид.части от мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ №ХШ-13, в кв. №327 по плана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6-I част", целият с площ от 299 кв.м. Забележка: Мезонетът т се продава без обзавеждане. Същият се намира в сграда без асансьор. Липсва кадастрално заснемане на второто ниво на мезонета, като заснемането е за сметка на купувача!

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: мезонет

Тип строителство: тухла

Квадратура: 200

Етаж: 4