Номер на съобщение: 18/2020/С*

Дата на съобщение: 10.02.2020 г.

Номер на група: 150/2019-3

Заглавие на група: Мезонет

Статус: Отложена В архив

Причина за отлагане/прекратяване на продажба: На основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24 март 2020 г., считано от 24 март 2020 г., се спират изпълнителните производства по ДОПК. Извършените до спирането действия запазват силата си. В тази връзка, публичните продажби, насрочени за провеждане на или след 24 март 2020 г. се отлагат без да се определя нова дата за провеждането им. След прекратяване на извънредното положение за всяка продажба ще бъде обявено ново съобщение за продажба.

Документ за отлагане/прекратяване на продажба: съобщение с причина за отлагане на продажба .doc

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 347750 лв.

Начална дата за огледи: 30.03.2020 г.

Крайна дата за огледи: 03.04.2020 г.

Часове за огледи: 10:00 - 17:00

Дата и час на провеждане на търга: 07.04.2020 15:30 ч.

Депозит: 69550 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 03.04.2020 г.

Начална дата за подаване на предложения: 30.03.2020 г.

Краен срок за подаване на предложения: 03.04.2020 г.

Водещ продажбата: Даниела Тодорова

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/8130651

Е-мейл: [email protected]

Статус: Отложена В архив

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: София-Град

Община: София

Населено място: гр.София

Адрес: ул. "Уилям Гладстон" № 19

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1001.377.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на изп. директор на АГКК, съгласно справка по кадастралната карта с адрес на имота гр. София, район "Триадица",, ул."Уилям Гладстон" № 19, вх.А, ет.4 с предназначение на самостоятелния обект Жилище, апартамент /без посочена в документа площ/, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.377, съгласно скица на поземлен имот № 15-205116/03.04.2018г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на изп. директор на АГКК с площ 305 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15м/, номер по предходен план 13, квартал 327, парцел ХІІІ, а съгласно Решение № 17019 от 29.09.2014г. по гр.д.№ 2554/2008г. по описа на Софийски градски съд, влязло в сила на 25.04.2017г., вписано в СВ София с акт № 53, том 7/15.06.2017г. - Апартамент-тип мезонет, находящ се в град София, в жилищна сграда на ул. „Уилям Гладстон" №19, вх.1, на III надпартерен и тавански етаж, ведно със североизточно избено помещение, крайното до черния вход на сградата, без посочени площ и съседи по доказателствен акт и ведно с 1/4 ид.част от общите части на сградата и толкова ид.части от мястото, върху което е построена сградата. Мястото съставлява УПИ ХIII-13, в кв.№ 327 по плана на гр.София, местност "ГГЦ-Г-6-I-част", целият с площ 299 кв.м. Съгласно нотариален акт № 143, том ІІ от 20.01.2006г. на СВ София недвижимият имот представлява апартамент-тип мезонет, находящ се в град София, в жилищна сграда на ул. „Уилям Гладстон" №19, вх.1, на III надпартерен и тавански етаж, с разгъната застроена площ от 199.80 кв.м., като на първо ниво със застроена площ от 151,20 кв.м. са разположени: две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, кабинет, баня с тоалетна и коридор и на второ ниво /бивше северозападно таванско помещение/ със застроена площ от 48,60 кв.м. са разположени: ателие и баня с тоалетна, заедно със североизточно избено помещение, крайното до черния вход на сградата, без посочени площ и съседи по доказателствен акт, заедно с 1/4 идеална част от общите части на сградата и толкова ид.части от мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ №ХШ-13, в кв. №327 по плана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6-I част", целият с площ от 299 кв.м. Забележка: Мезонетът т се продава без обзавеждане. Същият се намира в сграда без асансьор. Липсва кадастрално заснемане на второто ниво на мезонета, като заснемането е за сметка на купувача!

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: мезонет

Тип строителство: тухла

Квадратура: 200

Етаж: 4