Оценители

С изменението в чл. 235, ал. 1 от ДОПК, в сила от 1 януари 2016 г. (ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1 януари 2016 г.) отпадна изискването Националната агенция за приходите да поддържа нарочен списък с оценители, които по преценка на публичен изпълнител можеха да бъдат привличани в изпълнителните производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Съгласно § 54 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ДОПК неприключените към 1 януари 2016 г. производства за оценяване на вещи по чл. 235 от ДОПК или за извършване на контролна оценка на вещи по чл. 236 от същия кодекс се довършват по стария ред.

И към настоящия момент оценката на вещите в производствата по ДОПК се извършва по пазарна стойност от публичен изпълнител към Агенцията. При необходимост същият може да привлече оценител, който след промените в ДОПК, в сила от 1 януари 2016 г., е достатъчно да бъде вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ). Когато в регистъра няма експерт от съответната област или той не може, или откаже да извърши оценката, може да бъде привлечено друго лице от съответната професия или област.

Във връзка с гореизложеното, след посочената дата е преустановено включването на оценители в списъка на НАП, но с оглед довършването на всички заварени производства по оценка на вещи по чл. 235 и/или по отменения чл. 236 от ДОПК, списъкът ще продължи да бъде достъпен на интернет страницата на НАП. В случай на промяна на данните на оценители, включени в списъка към 31 декември 2015 г. (в това число: име, предпочитан район на действие, контактна информация, заличаване от регистъра на КНОБ), неговото съдържание ще продължи да се актуализира от Агенцията след заявление от страна на съответния оценител за настъпила промяна в данните му.

Оценители

Списък на оценителите на Националната агенция за приходите по чл. 235, ал.1 от ДОПК