Номер на съобщение: 34

Дата на съобщение: 12.08.2019 г.

Номер на група: 99/19-3

Заглавие на група: Магазин № 2

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 68600 лв.

Стара цена: 102900 лв.

Начална дата за огледи: 26.08.2019 г.

Крайна дата за огледи: 28.08.2019 г.

Часове за огледи: 10.00-14.30

Дата и час на провеждане на търга: 30.08.2019 11:00 ч.

Депозит: 13720 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 28.08.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 26.08.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 28.08.2019 г.

Водещ продажбата: Кремена Крумова

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 052/360828

Е-мейл: k.krumova@ro03.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1 бр.

Област: Варна

Община: Варна

Населено място: гр.Варна

Адрес: ул."Околчица" № 5А

Описание: Магазин № 2 /две / на партерен етаж, отдясно на стълбищната клетка в жилищен блок, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. “Капитан Петко Войвода“ № 42-44 /четиридесет и две-четиридесет и четири/ и ул. “Околчица“ № 5А / пет, буква „А“/ с вход откъм улица „Околчица“№ 5А, състоящ се от търговска зала, тоалетна и битовка с площ от 63,30 /шестдесет и три цяло и тридесет стотни/ кв. м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1506.257.1.9 / едно, нела, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, шест, точка, две, пет, седем, точка, едно, точка, девет/, разположен на етаж нула с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, при граници по схема: обект с идентификатор – на същия етаж: 10135.1506.257.1.8; под обекта-няма, над обекта: 10135.1506.257.1.1, 10135.1506.257.1.2, ведно с прилежащите за обекта 14,6306/ четиринадесет цяло шест хиляди триста и шест десетохилядни/ %, равняващи се на 8,53 /осем цяло петдесет и три стотни/кв. м. идеални части общите части на сградата и от реализираното строителство по силата на отстъпено право на строеж върху имота, в който сградата е построена, заедно с 15.44 кв. м. / петнадесет цяло четиридесет и четири/ идеални части от Поземлен имот с кадастрален идентификатор 10135.1506.257/ едно, нула, едни, три, пет, точка, едно, пет, нула, шест, точка, две, пет, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-19-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-03-1431/19.10.2010 г. на Началника на СГКК-гр. Варна с обща площ от 941/деветстотин четиридесет и един/кв. м., находящ се в гр. Варна, Община Варна, Област Варна с административен адрес ул.“Околчица“№5 /пет/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10 м./, при съседи на имота: 10135.1506.256, 10135.1506.261, 10135.1506.258, 10135.1506.223, 10135.1506.255, заедно със съответната част от извършените в този имот подобрения.Магазинът е с прозорци с ПВЦ дограма. Монтирани външни ролетни щори.Подът е с плочки от гранитогрес. Измазани стени с латексова боя. Банята е с фаянсови плочки, оборудвана с мивка и моноблок.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: търговски обект или магазин

Квадратура: 63.30

Етаж: 1