publication

Урегулиран поземлен имот

Недвижими имоти

УПИ, недвижим имот, находящ се в землището на кв. "Рудник" - кв. "Черно море", гр. Бургас - УПИ IV-49,50 в масив 52, местност "Царева нива" (бивша местност "Султан тарла"), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За електроенергийното производство, категория на земята при неполивни условия: 10, площ 12555кв.м

publication

Хладилна витрина ВЕКО

Машини и съоръжения

Хладилна витрина за съхранение на хранителни продукти. Габарити: 600/600/1500мм. Добро състояние.

publication

Машина за крайцване

Машини и съоръжения

Машина за крайцване – машина за обработка и подготовка за заваряване на ръбовете на тръби, дюзи и колектори.

publication

Лек автомобил - марка PEUGEOT

Превозни средства

Автомобилът е в лошо състояние, корозия купе, нарушено лаково покритие, съхранява се на открито, не е в движение.