publication

Идеални части от недвижим имот с. Сапарево

Недвижими имоти

2 539/2 565 кв. м. идеални части от поземлен имот, представляващ по начин на трайно ползване „Полска култура”, категория на земята при неполивни условия VI, с площ на целият имот от 2.565 дка. Имотът се намира в югоизточната част на село Сапарево, на около 500 м. от третокласен път от републиканската пътна мрежа и от последните къщи на селото. Теренът е равен, неограден, без елементи на техническата инфраструктура.

publication

Поземлен имот УПИ , с площ 1974 кв.м., гр. Смолян, местност "Караманджа"

Недвижими имоти

Поземлен имот УПИ, находящ се в кв.43 по план на местността Караманджа в землището на гр. Смолян, с площ 1974 кв.м. Съгласно одобрения ПУП в имота се предвижда изграждане на апарт - хотел.

publication

Сгради, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху земята, находящи се в гр.Провадия

Недвижими имоти

Част от ПИ пл.No - 71, парцел – 5 представляваща 12 бр. сгради. В задоволително състояние.

publication

Сгради, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху земята находящи се в гр.Провадия

Недвижими имоти

Част от ПИ пл.No - 71, парцел – 5 представляваща 3 бр. цеха - едноетажни масивни сгради с година на построяване 1984 г., конструкция сглобяема,съгласно ЗМДТ отговаря на М2, а съгласно СЕК еталон 10.В задоволително състояние.